آمار کشکول علمی سهراب - کره ی زمین
جستا رهایی از دانش و تکنولوژی

سن زمین

زمین شنا سی جدید سن کره ی زمین را حدود ٥/٤٤ میلیا رد سا ل یعنی ١٠٩ × ٥/٤٤

سا ل برآورد می کند .

این برآورد میا نگینی از سن سنگ ها ی معدنی و کریستا ل ها ی زیرکون و سن شها ب

سنگ ها و نمونه ها ی سنگ ها ی کره ی ما ه ( آنگونه که به وسیله ی ستاره شناسان و

سیا ره  شنا سا ن براورد شده ) می با شد .


برآورد رادیو متری سن زیرکون ها نشا ن می دهد که سن زمین با ید حداقل ٤/
٠٤٤

میلیا رد سا ل با شد . مقا یسه ی جرم و درخشندگی خورشید با جرم و درخشندگی سا یر

ستا رگا ن نشا ن می دهد که منظومه ی شمسی نبا ید خیلی پیرتر از این صخره ها با شد .

سن قدیمی ترین شها ب سنگ ها ی منظومه ی شمسی حدود ٥/٦٧٤ میلیا رد سا ل است

که سن منظومه ی شمسی و حد با لا ی سن زمین را نشا ن می دهد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۷ساعت 2:20  توسط سهراب   |